Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Toyota Auto Finland Oy
Toyota Finance Finland Oy
Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa
Puhelin 09 85 181

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Kasper Kontola
Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa
Puhelin 09 85 181

3. REKISTERIN NIMI

Easyleasing-verkkopalvelu

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Easyleasing-verkkopalvelun tuottamiseksi.
Henkilötietoja voidaan lisäksi käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
 • palautteen käsittely
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • kilpailut tai arvonnat
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

Säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai laki sitä vaatii.

Easyleasing-palvelussa tallennetaan henkilön itsensä antamia henkilötietoja ja alihankkijoilta saatuja tietoja. Tietoja säilytetään 3 vuoden ajan niiden asiakkaiden osalta, jotka ovat ottaneet palvelun käyttöön. Tilauksen keskeyttäneiden tietoja säilytetään 10 vuorokautta. Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan. Uutiskirjeen tilaajan tiedot säilytetään kunnes uutiskirjeen tilaus perutaan (nimi ja yhteystiedot).

Palvelua koskevan luottotietojen tarkistuksen ja leasingpalvelun tuottaa Toyota Finance Finland Oy, joka toimii rekisterin pitäjänä tältä osin. Henkilötietoja käsitellään palvelun tuottamiseksi Toyota Finance Finland Oy:n tietosuojaselosteen mukaisesti.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
 • yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten auton sekä tilauksen tiedot
 • myönteinen tai kielteinen päätös luottopäätöksestä
 • asiakkaan tunnistamista koskevat tiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Easyleasing-verkkopalvelu ja sinne henkilön itse antamat tiedot.

Toyota Finance Finland Oy tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuuden Suomen Asiakastieto Oy:stä ja Digi- ja väestötietovirastosta tilausvaiheessa.

NETS-verkkopalvelu (Nets Branch Norway A/S) operoi asiakkaan tunnistamisen.

NETS-verkkopalvelu (Nets Denmark A/S, Suomen sivuliike) operoi maksuliikenteen.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Riippuen käyttötarkoituksesta voimme luovuttaa henkilötietoja seuraaville vastaanottajaryhmille:
 • Valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille, jotka asiakas on valinnut noutopisteekseen.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan siirtää ETA-alueen ulkopuolelle. Jos henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle maihin, joiden tietosuoja ei yleisesti ottaen ole saman tasoinen kuin ETA-maissa, Toyota ottaa käyttöön tarvittavat toimet, jotka takaavat henkilötietojen riittävän suojaustason. Ilmoitamme aina selvästi, kun siirrämme henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle. Nämä tiedot annetaan käyttäjälle erillisen tietosuojailmoituksen kautta.

9. REKISTERINSUOJAUKSEN PERIAATTEET

1.tManuaalinen aineisto:

Sähköisessä muodossa vastaanotetut tiedot tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.

2.tDigitaalisesti käsiteltävät tiedot:

Palvelutiedot ja palautteet tallentuvat Toyota Auto Finlandin omistamaan tietokantaan, joihin pääsy on vain Toyota Auto Finland Oy:n nimeämillä henkilöillä, joilla on tarve tietojen käsittelyyn. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
puh 029 566 6700
tietosuoja@om.fi